onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Palliatief; palliatieve behandeling

Er kan niet meer genezend worden behandeld. De behandelingen die nog worden ingesteld zijn op zo goed mogelijke kwaliteit van leven gericht.


PET-scan

Positron emissie tomografie; onderzoek dat het stofwisselingsproces in weefsels zichtbaar kan maken.


Placebo

Een als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel, dat in uiterlijk overeenkomt met het werkzame geneesmiddel, maar dat geen werkzame bestanddelen bevat.


Plichten onderzoeker/arts

U hebt als patiënt rechten, die wettelijk zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze moeten door de onderzoeker en/of arts moeten worden nageleefd.


Plichten patiënt

U hebt als patiënt rechten en plichten, die wettelijk zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Poliklinisch

Behandeling die plaatsvindt in het ziekenhuis zonder dat er sprake is van een opname.


Preventie

Voorkomen dat ziekten gaan ontstaan.


Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Proefpersoon

Mensen die aan klinisch wetenschappelijk onderzoek deelnemen.


Prognose

Uitspraak over het vermoedelijk verloop van de ziekte.


Protocol

Een document waarin de doelstelling(en), opzet, methodologie, statistische testen en organisatie van een onderzoek staan beschreven.


PSA

Prostaat specifiek antigeen; tumormarker, een stof in het bloed die afkomstig in van prostaatkanker en een indicatie geeft over de tumormassa.


Punctie

Door een ingestoken naald wat vloeistof of cellen opzuigen. Een punctie in de borst wordt vaak gedaan als er op de echografie van de borst een verdacht stukje weefsel lijkt te zien.