onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Wetgeving

Wetenschappelijk onderzoek bij mensen moet zeer zorgvuldig gebeuren. Daarom is er in Nederland een speciale wet voor de bescherming van proefpersonen: de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Daarin staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek bij mensen mag plaatsvinden.

De volgende zaken worden in de wet (onder andere) verplicht gesteld:

  • De proefpersoon moet schriftelijke informatie krijgen over het onderzoek.
  • De proefpersoon moet voldoende bedenktijd krijgen.
  • Een onafhankelijke deskundige moet beschikbaar zijn voor advies.
  • De proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor deelname.
  • De proefpersoon mag zich altijd uit het onderzoek terugtrekken, zonder opgaaf van redenen.
  • De proefpersoon moet verzekerd zijn tegen eventuele schade door het onderzoek.

Onderzoek met minderjarigen en/of wilsonbekwame volwassenen mag in Nederland alleen volgens het principe: nee-tenzij. Voor onderzoek met deze kwetsbare groep mensen gelden daarom extra strenge eisen.
 

Onderzoekers zijn verplicht het onderzoek vooraf te laten goedkeuren, zodat duidelijk is dat aan alle voorwaarden is voldaan. Daarvoor maken zij een zogenoemd onderzoeksprotocol. Elk onderzoeksprotocol wordt beoordeeld door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Die commissie gaat na of het onderzoek voldoet aan de voorwaarden van de WMO.

Niet al het onderzoek met mensen valt onder de WMO. Onderzoek valt onder de WMO als:

  • Er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Personen aan handelingen worden onderworpen of een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd. Het is dus onderzoek waar mensen bewust en actief aan deelnemen.

Vraag daarom vooraf aan uw arts of het gaat om WMO-onderzoek. Onderzoek met geneesmiddelen valt in bijna alle gevallen wel onder de WMO.