onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Fasen van onderzoek

De overheid ziet erop toe dat onderzoek met mensen aan alle wettelijke eisen voldoet. Daarom wordt elk onderzoeksprotocol beoordeeld door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Die commissie gaat na of het onderzoek voldoet aan de voorwaarden van de WMO. In bepaalde gevallen gaat de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, (CCMO) over de goedkeuring van het onderzoek. Elk onderzoeksvoorstel afzonderlijk moet vooraf door de METC of CCMO zijn goedgekeurd om van start te kunnen gaan. Dat is ook het moment waarop de onderzoeker pas mensen voor zijn onderzoek mag gaan werven.

Samenstelling

De samenstelling van de toetsingscommissie is wettelijk vastgelegd en bestaat meestal uit artsen, verpleegkundigen, deskundigen op het gebied van medicijnen (farmacologen), ethici, juristen en psychologen.

Ook leken kunnen lid zijn, dat zijn de zogenoemde proefpersonenleden. Dit zijn personen die het wetenschappelijk onderzoek beoordelen vanuit de invalshoek van de deelnemer.

Beoordeling

De toetsingscommissie beoordeelt onder meer of:

  • Het onderzoek wetenschappelijk goed in elkaar zit en is opgezet volgens de vereiste procedures.
  • De belangen van de deelnemende patiënten voldoende zijn beschermd.
  • Het onderzoek nieuwe inzichten zal opleveren voor de medische wetenschap.
  • Het doel van de studie mogelijk met minder ingrijpend onderzoek kan worden bereikt.
  • Er voor de deelnemende patiënten sprake is van een redelijke verhouding tussen de verwachte voordelen en mogelijke nadelen (met andere woorden: of de risico's niet te groot zijn).
  • Alle informatie die de deelnemende patiënten ontvangen juist is.
  • Er een verzekering is afgesloten voor de deelnemers aan het onderzoek.

Wanneer de onderzoekers de onderzoeksopzet tussentijds veranderen, dan beoordeelt de METC het onderzoek opnieuw.