onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Een second opinion is een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Een second opinion is Engels voor een tweede mening. Een second opinion kan gaan over een diagnose of een behandeling. De extra geraadpleegde deskundige neemt de behandeling meestal niet over.
Twijfelt u aan de mening of behandeling die uw eigen arts voorstelt? Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben kunt u een second opinion vragen. Mocht u een zeldzame kankersoort hebben, vraag dan aan uw arts waar de gespecialiseerde behandelcentra zijn.

Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Uw eigen arts moet deze verwijzing geven, tenzij hij daartegen zwaarwegende argumenten heeft. Deze argumenten moet hij gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het is raadzaam om in het gesprek duidelijk uit te leggen waarom u de mening van een andere deskundige wenst. Blijft u bij uw verzoek en de arts bij zijn weigering, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Deze kan mogelijk bemiddelen in uw situatie.

Met het advies van de tweede (onafhankelijke) specialist gaat u in principe terug naar uw eigen arts. 
Elke diagnose of behandeling kan aanleiding zijn tot het vragen van een second opinion. Dit kan voordat de behandeling begint, maar ook tijdens of na een behandeling.

Redenen voor een second opinion

De meeste patiënten gaan af op het advies van hun eigen arts. Soms vragen patiënten een second opinion aan. Redenen zijn bijvoorbeeld:
  • ongerustheid of onzekerheid over de diagnose of voorgestelde behandeling
  • nagaan wat de voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling zijn
  • nagaan of er echt geen behandeling meer mogelijk is gericht op genezing of verlenging van het leven
  • nagaan of een behandeling in een academisch ziekenhuis of in een in kanker gespecialiseerd ziekenhuis beter is
  • het gevoel dat de arts te weinig of onduidelijke informatie geeft: hierdoor kan het vertrouwen in het oordeel van de eigen arts afnemen
  • het gevoel dat er geen klik is met de arts of dat het contact stroef verloopt

Het kan geruststellend zijn als het advies van de tweede specialist hetzelfde is als dat van uw eigen arts. Ook kan het helpen slecht nieuws te accepteren als een andere arts bevestigt dat er geen behandeling meer mogelijk is. 

Soms wijkt het advies van de tweede specialist af van dat van uw eigen arts. In dat geval bespreekt u met de tweede specialist wat voor u het meest passende vervolg is.

Andere arts in plaats van second opinion

Bij de behandeling van kanker zet vaak een heel team van artsen zich voor u in. Als blijkt dat een van hen u niet ligt, kunt u aangeven dat u liever niet meer door deze arts behandeld wordt. Vaak kunt u dan door een andere arts binnen uw eigen ziekenhuis behandeld worden.

Vervolggesprek in plaats van second opinion

Soms kan een vervolggesprek met de eigen arts in plaats van een second opinion al uitkomst bieden. De verpleegkundig specialist kan hierin ook een rol spelen. Deze ondersteunt de arts en beantwoordt vaak veel vragen van patiënten. U kunt doorvragen als dingen uit het eerste gesprek onduidelijk zijn. Of als u vergeten bent bepaalde vragen te stellen. Ook kunt u of uw arts dan eventuele misverstanden uit de weg ruimen.

Misschien wilt u weten of uw arts op het terrein van uw ziekte een expert is? Misschien heeft u twijfels over de ervaring en kundigheid van uw arts? Bijvoorbeeld omdat hij in uw ogen erg jong lijkt? Die twijfels kunnen in een vervolggesprek worden weggenomen. Een second opinion blijkt dan niet altijd meer nodig te zijn.

Second opinion aanvragen

Wilt u een second opinion? Dan is het verstandig om dit eerst met uw eigen arts te bespreken. Al is het maar omdat u een verwijzing nodig heeft voor het advies van een andere deskundige.

Veel mensen zien er tegenop dit met hun eigen arts te bespreken. Zij zijn bang dat ze hiermee aangeven geen vertrouwen te hebben in hun eigen arts. Meestal heeft een arts begrip voor uw behoefte aan een second opinion. Het vertrouwen tussen de patiënt en de arts wordt eerder verstoord als u een second opinion verzwijgt.

U kunt het vragen van een second opinion vooral zien als een vorm van ondersteuning om uw eigen besluit te kunnen nemen. Het maakt u bewust van de mogelijkheid “nee” te zeggen tegen een bepaalde behandeling en voor een andere methode te kiezen. Zodoende maakt u een keuze waar u achter kunt staan.

Verloopt de relatie met uw eigen arts moeizaam, dan kunt u ervoor kiezen uw huisarts te raadplegen.

Verwijskaart voor een second opinion

Wil uw eigen specialist u geen verwijskaart voor een second opinion geven? Dan kunt u vragen of uw huisarts wil bemiddelen. Lukt die bemiddelingspoging niet? Dan kan de huisarts zelf een verwijzing geven. Is dat voor u ook geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met een adviserend geneeskundige van uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen of zo nodig zelf een verwijzing regelen.

Ook kunt u met vragen terecht bij een patiëntenorganisatie. Zij kunnen u misschien geruststellen, de juiste vragen helpen formuleren of helpen bij uw zoektocht naar een andere arts.

Medische gegevens voor een second opinion

Voor een second opinion is het niet nodig dat alle onderzoeken opnieuw worden gedaan. Veel van de gegevens die nodig zijn voor een second opinion kunnen uit het medisch dossier worden gehaald. Soms is wel lichamelijk of aanvullend ander onderzoek nodig of zal de arts contact willen opnemen met uw eigen zorgverlener.

Vergoeding zorgverzekeraar second opinion

U heeft altijd het recht om een andere deskundige te raadplegen. Kijk voor de vergoeding van de kosten in uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar zal meestal een second opinion vergoeden wanneer er twijfel bestaat over de diagnose of de behandeling.

Third opinion of derde mening

Een second opinion kan ook een ander advies opleveren. De uitkomst kan tegenvallen en verwarring of onrust geven. In zo'n situatie kan het helpen een aantal zaken nog eens op een rij te zetten en er met een onafhankelijke derde over te praten. U kunt daarvoor opnieuw vragen krijgen via uw behandeld arts. U kunt ook terecht bij uw huisarts, een patiëntenorganisatie, de zorgverzekeraar of de Kanker.nl infolijn.

Bedenk dat ieder u adviseert vanuit zijn eigen invalshoek en persoonlijke ervaringen. Wat voor de ander goed is, hoeft voor u niet goed te zijn. Het is belangrijk dat u tot uw eigen keuze komt. Goed luisteren naar de mening van anderen is heel nuttig, maar u moet zich uiteindelijk door uw eigen gevoel en mening laten leiden.